درباره پایه پنجم ابتدایی

دانلود فایل صوتی درسهای قران پایه پنجم


دانلود سوره ی نساء1 تا 2 و مائده 176      

 دانلود قرآن صوتی پایه ی پنجم الرحمن 17 تا 40      

دانلود سوره ی اعراف 188 تا 195   

دانلود قرآن صوتی پایه ی پنجم اسراء 28 تا  38        

دانلود سوره ی اسراء 8 تا 17         

دانلود سوره ی ابراهیم 6 تا 10           

 دانلود قرآن صوتی پنجم سوره ی انفال 9تا16

دانلود قرآن صوتی پنجم سوره ی اعراف 196 تا 206

دانلود سوره ی انبیاء 1 تا 10

دانلود سوره ی اسراء 29 تا 39

دانلود سوره ی بقره 257 تا 259

دانلود سوره ی بقره 260تا 264

دانلود سوره های  قمر 50 تا 55 الرحمن 1 تا 16

دانلود سوره ی رعد  43  و 1 تا 5 ابراهيم

دانلود سوره ی سوره ي يوسف

دانلود سوره ی شعرا 40 تا 60

دانلود سوره ی   شعرا 61 تا 83

دانلود سوره ی مائده 3 تا 5

دانلود سوره ی نحل 88 تا 93

دانلود سوره ی نحل 94 تا 102

دانلود سوره ی هود 54 تا 62

دانلود سوره ی هود 63 تا 71

 دانلود سوره ی اسرا 39 تا 49

دانلود سوره ی انفال 1 تا 8

+ نوشته شده در  یکشنبه 1391/09/12ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   | 

مشخصات کلیبسمه تعالی       موضوع درس:آموزش آیه۱۷۷سوره بقره  پایه پنجم      تعداد دانش آموزان :  نام آموزگار:            سال تحصیلی:
هدف های رفتاریانتظار داریم در پایان درس:

دانش آموزان:الف):با نحوه خواندن آیه ۱۷۷سوره بقره وعبارت قرانی به صورت روان آشنا می شوند.

ب) :با نحوه خواندن صحیح حروف دارای علامت مد آشنا می شوند.

ج):مطابق توانایی ها وعلائق خویش برنامه ی قرآنی برای زندگی خود تدوین می کند.

هدف های کلی

در پایان درس دانش آموزان باید:

الف):علامت مد را از روی عبارت قرآنی پیدا  کنند.

ب)آیه ۱۷۷سوره بقره عبارات  قرانی را به شیوه صحیح روان خوانی کنند.

ج):به شنیدن قرائت زیبای قران علاقه نشان دهند.

روش تدریسگروه های کوچک -نمایش-توضیحی
وسایل کمک آموزشیضبط-نوار قران-لوحه قرانی-کتاب قران و......
ارزشیابی آغازین۱-بچه ها آیه الکرسی را می شناسید؟در چه پایه ای از مدرسه آن را یاد گرفته اید؟

۲-می دانید این آیه متعلق به کدام سوره است؟

۳-بزرگترین سوره را می شناسید؟چند آیه دارد؟

آماده سازی

معلم از هر دانش آموز می خواهد یک سطر از

آیات درس را بخوانند بعد از یکبار روخوانی دانش آموزان  معلم کلمات سخت ومشکل را بر روی کارت نوشته  روبروی دانش آموزان قرار می دهدواز آنها می خواهد  که به صورت دسته جمعی وبخش بخش آن را بخوانند.

بعد از آن نوار قران را آماده کرده واز دانش آموزان می خواهد ابتدا کاملا گوش داده و بعد از آن هم خوانی کنند.در پایان از دانش اموزانی که آمادگی بیشتری دارند می خواهد هر سطر را به تنهایی بخوانند.

ارائه درس جدیدکارت ها را روی تابلو نصب کرده ابتدا درباره علامت (مد )توضیح داده آن گاه  از دانش آمو زان خواسته می شود که هر سطر را با رعایت علامت  مد بخوانند.
قواعدنوار را یکبار دیگر پخش کرده آن گاه از ۳-۲نفر دانش آموز خواسته می شود که این آیه را روخوانی یا روخوانی کنند وعلامت مد را رعایت کنند.
جمع بندی

۱-چند عبارت قرآنی به آنها  داده می شود تا علامت مد را پیدا کنند وهمان کلمه  را تلفظ کنند.

۲-یک برنامه قرآنی برای ایام هفته خود تهیه وتنظیم کنند.

تعیین تکلیف

۱-چند عبارت قرآنی به آنها  داده می شود تا علامت مد را پیدا کنند وهمان کلمه  را تلفظ کنند.

۲-یک برنامه قرآنی برای ایام هفته خود تهیه وتنظیم کنند.

+ نوشته شده در  جمعه 1391/07/07ساعت   توسط موسی حمیدی بنابی   |